Make your own free website on Tripod.com

 

 

          Na osnovu clana 124. statuta Univerziteta u Beogradu ("Glasnik Univerziteta u Beogradu", broj 114/02), Savet Univerziteta u Beogradu, na sednici odrzanoj 11. marta 2003. godine, doneo je

 

 

P R A V I L N I K

SUDA CASTI UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

 

Clan 1.

 

          Sud casti Univerziteta u Beogradu (u daljem tekstu: Sud) utvrdjuje odgovornost i izrice mere za povredu etickih nacela utvrdjenih Etickim kodeksom Univerziteta u Beogradu.

 

 

Clan 2.

 

          Sud je u obavljanju funkcije nezavisan i sudi na osnovu Etickog kodeksa i ovog pravilnika.

 

 

Clan 3.

 

          Za povredu Etickog kodeksa Sud moze izreci sledece mere:

          - javnu opomenu,

          - javnu osudu, sa objavljivanjem na sednici Saveta Univerziteta u Beogradu,

          - javnu osudu, sa objavljivanjem u "Glasniku Univerziteta u Beogradu" i

          - javnu osudu sa objavljivanjem u "Glasniku Univerziteta u Beogradu" i u dnevnom listu.

 

 

Clan 4.

 

          Sud moze, na svoju inicijativu ili na predlog drugih clanova akademske zajednice po pitanjima i pojavama od opsteg znacaja koja su predmet Etickog kodeksa, doneti predlog, preporuku, saopstenje, javnu pohvalu ili javnu osudu.

          Mere iz stava 1. ovog clana se dostavljaju Savetu Univerziteta i javnosti.

 

 

Clan 5.

 

          Sud ima sedam clanova koje bira Savet Univerziteta u Beogradu.

 

 

Clan 6.

 

          Sud ima predsednika i zamenika predsednika.

Predsednika i zamenika predsednika biraju clanovi Suda iz svojih redova.

 

 

Clan 7.

 

          Rad Suda je javan, osim u slucajevima predvidjenim ovim pravilnikom.

 

 

Clan 8.

 

          Predsednik Suda saziva sednicu Suda, predsedava sednicom i obavlja druge poslove utvrdjene ovim pravilnikom.

          Zamenik predsednika Suda ima prava i obaveze predsednika Suda u njegovoj odsutnosti i pomaze mu u radu.

 

 

Clan 9.

 

          Prvostepeni postupak se vodi pred vecem koje cine predsedavajuci i dva clana iz sastava Suda.

 

 

 

 

Clan 10.

 

          Sud, odnosno vece donosi odluke vecinom glasova ukupnog broja clanova Suda.

 

 

Clan 11.

 

          Sud ima sekretara.

          Sekretara imenuje rektor, iz reda zaposlenih u Strucnoj sluzbi Univerziteta.

          Sekretar obavlja strucno-administrativne poslove za potrebe Suda, vodi evidenciju o izrecenim merama, daje potrebna obavestenja strankama i obavlja druge poslove po nalogu predsednika Suda.

 

 

Clan 12.

 

          Postupak pred Sudom se pokrece predlogom.

          Predlog moze podneti svako punoletno fizicko lice i pravno lice (u daljem tekstu: predlagac).

          Predlog se moze podneti protiv nastavnika, saradnika, istrazivaca i studenta Univerziteta u Beogradu (u daljem tekstu: okrivljeni).

 

 

Clan 13.

 

          Predlog treba da sadrzi: naziv Suda, ime i prezime i adresu okrivljenog, vreme, mesto i nacin povrede Etickog kodeksa, dokaze, ime i prezime, adresu i potpis predlagaca.

          Nepotpisani predlog se ne uzima u razmatranje.

 

 

Clan 14.

 

          Predlog preliminarno razmatra Sud u punom sastavu, ispitujuci njegovu podobnost za utvrdjivanje eticke odgovornosti, i trudeci se da identifikuje moralne aspekte dogadjaja ili stanja povodom kojeg je predlog podnet.

          Odmah potom, predsednik Suda odredjuje vece koje ce sprovesti prvostepeni postupak.

          Ukoliko Sud ustanovi da nema osnova za primenu elemenata Etickog kodeksa, obustavice postupak i o tome obavestiti predlagaca.

 

 

Clan 15.

 

          Vece Suda casti dostavlja okrivljenom predlog i ostavlja mu rok za odgovor, koji ne moze biti kraci od pet dana.

          Po isteku roka iz stava 1. ovog clana, zakazuje se rasprava na koju se pozivaju predlagac, okrivljeni, svedoci i druga zainteresovana lica.

 

 

Clan 16.

 

          Raspravu otvara predsedavajucii i utvrdjuje da li su pozvana sva lica i da li su pristupila raspravi.

          Rasprava se moze odrzati i u odsustvu okrivljenog, ako mu je predlog dostavljen i ako je uredno pozvan.

          Odsustvo predlagaca nije smetnja za odrzavanje rasprave, ako je uredno pozvan.

 

 

Clan 17.

 

          Rasprava zapocinje navodima predlagaca i okrivljenog, a potom se pristupa izvodjenju dokaza po njihovim navodima.

          Predlagacu i okrivljenom mora se omoguciti da se izjasne o svakom navodu druge strane.

 

 

Clan 18.

 

          Raspravom rukovodi predsedavajuci veca.

          Predsedavajuci veca se stara da se iznesu sve cinjenice i razjasne sve okolnosti vazne za odluku.

          Predsedavajuci veca daje i oduzima rec, postavlja pitanja, trazi objasnjenja i saopstava odluke.

          Posle predsedavajuceg veca, pitanja postavljaju i clanovi veca, ako zele.

          Rasprava, po pravilu, ima jedno rociste.

 

 

Clan 19.

 

          Kada dokazi budu izvedeni, predsedavajuci veca poziva predlagaca i okrivljenog da daju zavrsnu rec, a potom objavljuje da je rasprava zakljucena.

 

 

Clan 20.

 

          Po zakljucenju rasprave, vece se povlaci radi donosenja odluke.

          Ako vece nadje da okrivljeni nije ucinio povredu Etickog kodeksa, oslobadja ga odgovornosti.

          Ako vece nadje da je okrivljeni ucinio povredu Etickog kodeksa, utvrdice odgovornost okrivljenog i izreci jednu od mera utvrdjenih ovim pravilnikom.

 

Clan 21.

 

Vece je duzno da u razumnom roku izradi odluku i dostavi je predlagacu i okrivljenom.

          Odluka sadrzi: uvod, izreku obrazlozenje i pouku o pravnom leku.

 

 

Clan 22.

 

          Predlagac i okrivljeni mogu izjaviti apel Sudu protiv odluke veca kojom nisu zadovoljni.

          Apel se podnosi u roku od osam dana od dana dostavlja odluke veca.

          Strana koja nije podnela apel, ima pravo na odgovor u roku od pet dana od dana dostavljanja apela.

 

 

 

Clan 23.

 

          O apelu odlucuje Sud u punom sastavu.

          Neblagovremen ili nedozvoljen apel se odbacuje.

          Neosnovan apel se odbija.

          Osnovan apel se usvaja.

 

 

Clan 24.

 

          Ako Sud usvoji apel, ukida pobijanu odluku radi otklanjanja mana u pogledu cinjenica ili procedure u ponovnom prvostepenom postupku, ili preinacava pobijanu odluku i, na osnovu istog cinjenicnog stanja, odlucuje drukcije.

 

 

Clan 25.

 

          Sud odlucuje o apelu, po pravilu, bez rasprave.

          Kada nadje da je, radi razjasnjenja cinjenica potrebno da se u drugostepenom postupku ponove vec izvedeni dokazi, Sud ce odrzati raspravu.

 

 

Clan 26.

 

          U pogledu raspravljanja, dokazivanja, zastupanja, vodjenja zapisnika izrade odluka i dostavljanja pismena, shodno se primenjuju pravila parnicnog postupka.

 

 

Clan 27.

 

          Ako Sud nadje da postoje uslovi za neku drugu odgovornost, uputice inicijativu odgovarajucem organu.

 

 

 

 

 

Clan 28.

 

          Postupak pred sudom je besplatan, a svaka strana snosi svoje troskove.

 

 

Clan 29.

 

          O izrecenim merama Sud vodi evidenciju.

          U evidenciju se unosi ime lica protiv koga je izrecena mera i naziv ustanove u kojoj je zaposlen, vrsta povrede Etickog kodeksa, izrecena mera i datum donosenja odluke.

 

 

Clan 30.

 

          Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Glasniku Univerteta u Beogradu."