Make your own free website on Tripod.com
Po{tovane kolege

Beogradski Univerzitet je u prethodnom periodu pro`iveo svakako svoje najburnije godine. Posebno nakon dono{enja Zakona o univerzitetu iz 1998. godine nizali su se dramati~ni dogadjaji koji su na sveukupnu akademsku zajednicu ostavili duboke posledice. Otpu{tani su nepodobni profesori i saradnici, na njihova mesta su dovodjeni ljudi bez odgovaraju}ih kvalifikacija i bez neophodne procedure. Isklju~eni smo iz Evropske Rektorske Konferencije. Vi{e puta su studenti batinani na fakultetima (Filolo{ki, Filozofski, Arhitektonski) kao i na ulicama i protestnim skupovima. Zavladao je nemoral, korupcija i trule`, {to je i bila namera predlaga~a ovog sramnog Zakona.

Na sre}u, ovaj period je okon~an. Akademska zajednica je tome dala svoj skromni doprinos, posebno kroz Udru`enje Profesora i Istra`iva~a (UPI), Univerzitetski Odbor za Odbranu Demokratije (UOOD) i svakako kroz OTPOR. Navedeni Zakon }e uskoro biti ukinut, a Univerzitet }e se jo{ dugo oporavljati. Medjutim, mnogo toga }e prekriti zaborav. Postavlja se logi~no pitanje, da li je mogu} oporavak uz zaborav? Imamo li pravo na zaborav? Ne rizikujemo li na taj na~in da nam se sli~ne stvari u bliskoj budu}nosti ponovo dogode. Pogotovo kad se ima u vidu da se protagonisti progona i zla ve} polako ponov bude, prelaze na drugu stranu i pona{aju kao da ni~ega nije bilo. Da li }e nam deca oprostiti zaborav?

SUD CASTI UPI je odlu~io da pokrene {iru akciju da se navedenii dogadjaji otrgnu od zaborava. Planirano je da se sakupe ~injenice o dogadjanjima na BU u poslednje tri godine i da se prikupljeni materijal objavi u vidu knjige, kao i na posebnom Web-sajtu. U tom cilju formirana je Komisija za istinu ili ETICKI KOMITET, koji se sastoji od 30 kolega sa fakulteta BU, 4 kolege sa Univerziteta umetnosti i 8 kolega iz nau~nih instituta. ^lanovi komisije bi, zajedno sa svojim kolegama, zabele`ili {ta se dogadjalo u njihovoj instituciji.

Zapis bi trebalo da sadr`i slede}e elemente:

a)    Ko su bili dekan (direktor), prodekani i ~lanovi Upravnog i Nadzornog odbora imenovani u Va{oj instituciji.
b)    Koliko zaposlenih nije potpisalo "Ugovor o radu" po novom zakonu i da dostavite njihova imena.
c)    Koliko ~lanova Va{eg kolektiva je dobilo otkaz od maja 1998. gdine i navedite njihova imena.
d)    Koliko novih lica je zaposleno a da za njih nije sprovedena ranije kori{}ena izborna procedura ili ne ispunjavaju uslove za odgovaraju}a zvanja i navedite njihova imena.
e)    Da li je u Va{oj ustanovi bilo finansijskih zloupotreba od strane rukovode}e garniture ili drugih formalnih ili neformalnih grupa, zloupotreba slu`benog polo`aja, malverzacija sa stanovima, vozilima, opremom, slu`benim putovanjima, itd.
f)    Da li je protiv nekoga iz Va{e institucije nakon promena podneta krivi~na prijava, za koje delo i protiv koga.
g)    Navedite i druge negativne posledice iz Va{e institucije, van pobrojanih.

Posebno Vas molimo da, ukoliko posedujete, dostavite i dokumenta, spiskove, peticije, dopise i uopste relevante cinjenice koje su od opsteg znacaja. Najpogodnije je da svi prilozi budu, ukoliko je moguce, u elektronskoj formi.

Molimo Vas da svi navedeni podatci budu verodostojni i argumentovani, da ne bismo svi zajedno dolazili u neprijatne situacije izno{enjem podataka koji su neta~ni.

Svi prikupljeni podatci bi}e obradjeni, dopunjeni ~injenicama od op{teg zna~aja i u~injeni dostupnim javnosti. Smatramo da je to na{ dug prema Univerzitetu.
_________________________________________________________________________________________________

Ovo pismo je upuceno svim clanovima Etickog komiteta. Takodje, svi drugi zainteresovani su vise nego dobrodosli da nam upute svoje priloge i daju svoj doprinos ovoj akciji. Najljubaznije Vas molimo da tra`ene podatke, kao i druge relevantne cinjenice dostavite na e-mail adresu univerzitet98@yahoo.com , ~im budete u mogu}nosti.

Sa srda~nim pozdravima,

U Beogradu, 15.7.2001.

Sud Casti
Udruzenja Profesora i istrazivaca i
Univerzitetski Odbor za Odbranu Demokratije