Make your own free website on Tripod.com

 

 

Prof. Dr Marija Bogdanovi}, rektor Univerziteta u Beogradu

Dr Milan St. Proti}, gradona~nik Beograda

 

 

 

Predlog za postavljanje skulprture pesnice kao simbola Otpora

na platou ispred Filozofskog fakulteta

 

 

 

        Kao rektoru Univerziteta u Beogradu i gradona~elniku Beograda predla`em da preduzmete potrebne mere da se na platou ispred Filozofskog fakulteta postavi kamena skulptura stilizovane pesnice simbola studentskog i narodnog pokreta Otpor.

        Ogroman doprinos promenama autoritarnog re`ima u Srbiji, mudrost, hrabrost i upornost studenata BU nesumnjivo zaslu`uju da ostanu trajno obele`eni. Prirodno je da to bude simbol njihove organizacije, stilizovana pesnica. Prirodno je, takodje, da to bude na Platou, odakle su kretale sve njihove akcije. Predla`em stoga da se raspi{e konkurs za izradu skulpture u kamenu koja }e simbolisati Otpor i da se ista postavi na mesto gde se trenutno nalazi spomenik Njego{u. Njego{ev spomenik bi se premestio recimo u Njego{evu ulicu u Beogradu. ^Ini mi se da je i Njego{ osramo}en proteklim zbivanjima, kada je zatvaran u ograde od strane njegovih ne~asnih potomaka i time bio suprotstavljan Otporu.

        U nadi da }ete ovaj predlog ozbiljno razmotriri, srda~no Vas pozdravljam.

 

 

 

U Beogradu, 20.11.2000.

                                                             Prof. Dr Dragoljub Beli}

 

                                                             ____________________

                                                             belicd@ff.bg.ac.yu